Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van xsales.nl en op iedere tussen xsales.nl en consument tot stand gekomen overeenkomst. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van xsales.nl. Op verzoek zenden wij je een schriftelijk exemplaar.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling geef je aan dat je met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. xsales.nl behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.

1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door xsales.nl erkend.

1.4 xsales.nl garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

 

Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal xsales.nl bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere levertermijn is overeengekomen.

Indien levering binnen 30 dagen of anders overeengekomen levertijd niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

2.3 Aan de leveringsplicht van xsales.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door xsales.nl geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

2.4 Alle op de internetsite genoemde levertermijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.

3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Dit termijn begint op het moment dat de bestelling is afgeleverd.

Indien de afnemer na het plaatsen van de bestelling, deze wenst te annuleren, kan de afnemer dit via de mail of contactformulier kenbaar maken.

Wanneer xsales.nl tijdig geïnformeerd wordt en de bestelling nog niet in behandeling heeft genomen, zal xsales.nl het volledige bedrag aan de afnemer terugstorten en de bestelling annuleren. Mocht xsales.nl al de bestelling hebben verwerkt, behoudt xsales.nl zich het recht om verwerkingskosten in rekening te brengen.

De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 werkdagen na ontvangst schriftelijk melding te maken bij xsales.nl, om de intentie tot retourneren aan te geven. xsales.nl zal vervolgens duidelijke instructies kenbaar maken.

Indien de afnemer binnen de zichttermijn van 14 dagen na ontvangst niets heeft gemeld, dan komt het wettelijk retourrecht te vervallen en is de koop een feit.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken zover strikt noodzakelijk is om de aard, en de kenmerken van het product te kunnen beoordelen, indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik wilt maken.

De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. Aangezien er niet te bewijzen valt wat er in de zending zit, kan xsales.nl Niet op basis van een verzend bewijs overgaan tot terug betalen van de gelden.

Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.

Indien de zaken bij de afnemer zijn geopend, of op enige wijze beschadigd zijn geraakt dan behoudt xsales.nl zicht het recht om waardevermindering te rekenen.

Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, zal xsales.nl binnen 14 dagen na ontvangst van de retourzending over gaan tot terugbetaling.

Bij ongeopende retournering van de aankoop, volgens de instructies van xsales.nl zal het aankoopbedrag exclusief 10,- Administratie & verwerkingskosten aan de afnemer wordt terugbetaald.

Bij retournering van slechts een deel van de ontvangen aankopen, wordt slechts de aankoopwaarde van de geretourneerde zaken terugbetaald, houd er rekening mee dat er ook 10,- administratie/verwerkingskosten worden ingehouden.

Bijkomende kosten ten gevolge van een duurdere verzendmethode dan de goedkoopste standaardlevering worden nimmer gerestitueerd. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

  • Diensten overeenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, en uitsluitend wanneer de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra xsales.nl de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
  • Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft en die zich binnen de herroepings-termijn kunnen voordoen.
  • Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben.
  • Producten waarvan de houdbaarheid binnen de bedenktijd van 14 dagen van is verstreken (bederf).
  • Verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

 

Gegevensbeheer / privacy

5.1 Indien je een bestelling plaatst bij xsales.nl, dan worden je gegevens opgenomen in het klantenbestand van xsales.nl. xsales.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal jouw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze AVG | Privacy Policy.

5.2 xsales.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van jouw persoonlijke gegevens.

5.3 xsales.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om jezelf van deze lijst te verwijderen.

Garantie / klachten en conformiteit

6.1 xsales.nl staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

6.2 Een door xsales.nl , fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van xsales.nl jegens de afnemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

6.3 Indien blijkt dat het geleverde verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan xsales.nl) deze gebreken binnen 30 dagen na ontvangst, de ontdekking van het gebrek schriftelijk te melden aan xsales.nl.

Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie). Indien het geleverde geopend en niet meer volledig is, alvorens constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

6.4 Indien klachten van de afnemer door xsales.nl gegrond worden bevonden, zal xsales.nl de geleverde zaken naar keuze van de consument kosteloos herstellen, nazenden of vervangen.

Eventuele aansprakelijkheid van xsales.nl bij schade is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van xsales.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van xsales.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van xsales.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.

6.5 Aanvulling- Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij xsales.nl, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

Bij xsales.nl ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door xsales.nl binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Indien de klacht niet in goed overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot xsales.nl. Bij klachten die niet in goed overleg opgelost kunnen worden dient de consument zich te wenden tot Stichting WebwinkelKeur (webwinkelkeur.com), deze zal gratis bemiddelen.

Mocht er nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht te laten behandelen door een, door Stichting WebwinkelKeur aangesteld, onafhankelijke geschillencommissie, de uitspraak hiervan is bindend.

Zowel xsales.nl als afnemer stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

Een klacht schort de verplichtingen van xsales.nl niet op, tenzij xsales.nl schriftelijk anders aangeeft. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door xsales.nl, zal xsales.nl naar haar keuze de geleverde producten kosteloos vervangen.

6.6 xsales.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel. Deze garantie geldt niet indien;

  • en zolang de afnemer jegens xsales.nl in gebreke is;
  • de afnemer de geleverde zaken zelf heeft bewerkt of door derden heeft laten bewerken en/of laten testen.
  • de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van xsales.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; waaronder, maar niet uitsluitend; koel en droog bewaren.

 

Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.

7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt xsales.nl zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.

7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden xsales.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.

7.4 Aanbiedingen van xsales.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

7.5 xsales.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen xsales.nl en een afnemer komt tot stand nadat een bestelling opdracht door xsales.nl op haalbaarheid is beoordeeld.

8.2 xsales.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder bepaalde voorwaarden.

Wanneer op welke wijze dan ook kenbaar wordt gemaakt aan xsales.nl dat de afnemer de veiligheidsvoorschriften en/of  voorwaarden tot aankoop van de op de site aangeboden goederen niet respecteert of naleeft, is xsales.nl genoodzaakt het account van de afnemer te blokkeren en verdere transacties in de toekomst af te wijzen, dan wel terug te storten.

8.3 Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

8.4 Voor alle producten dien je 18 jaar of ouder te zijn, door deze producten in je bestelling op te nemen bevestig je dat je de minimum leeftijd van 18 jaar reeds hebt bereik. Bij twijfel kan een kopie van je identiteitsbewijs worden gevraagd.

8.5 Het aanschaffen van producten via deze website geschied geheel op eigen risico. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade welke voortvloeit uit gebruik van geleverde producten

8.6 U heeft de informatie pagina over het product zorgvuldig doorgelezen en begrepen. Volg alle aanwijzingen over het product die op onze website staan, en neem alle waarschuwingen in acht.

8.7 Je bent persoonlijk verantwoordelijk voor de zorg over bestelde producten. Bewaar ze op een veilige plaats, buiten bereik van kinderen, huisdieren en mensen met een verlaagd beoordelingsvermogen, behalve als het product bedoeld is voor bovengenoemde doelgroepen.

8.8 Al onze producten zijn beslist niet voor menselijke consumptie en dienen te allen tijde buiten het bereik van kinderen en dieren en mensen die minder toerekeningsvatbaar zijn te worden gehouden.

8.9 Al onze producten worden uitsluitend verkocht voor RESEARCH DOELEINDEN. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk bij gebruik voor andere doeleinden dan voorgenoemde.

8.10 Iedereen die in onze webshop koopt dient 18 jaar of ouder te zijn. Bij twijfel kunnen wij een order annuleren, en of om identiteit gegevens vragen.

8.11 Wij zijn nooit aansprakelijk voor gevolgen die voortvloeien uit ander gebruik dan hier boven is genoemd. Bij research gaan wij er derhalve van uit dat u over voldoende kennis beschikt om dit te doen.

 

Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen, teksten etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van xsales.nl gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Tevens zijn deze auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan deze te kopiëren.

Overmacht

10.1 xsales.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.

Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van xsales.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

10.3 xsales.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht, om haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is xsales.nl gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

10.4 Indien xsales.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Aansprakelijkheid

11.1 xsales.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan objecten door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. Producten worden uitsluitend verkocht voor onderzoeksdoeleinden en NIET voor menselijke consumptie.

Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door xsales.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij xsales.nl zolang de afnemer de vorderingen van xsales.nl uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van xsales.nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.

12.2 De door xsales.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.

12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.

12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan xsales.nl of een door xsales.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin xsales.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.

12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht xsales.nl zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 

Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen xsales.nl en koper, welke niet onderling in goed overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Rotterdam kennis, tenzij xsales.nl er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.